Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jalkapalloseura Tampere United ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran toiminta-alueena on Pirkanmaa.

2 § Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa sekä muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti, tai osallistua kannattajana seuran toimintaan.

Tarkoituksensa seura toteuttaa

1) Tarjoamalla jäsenilleen:

 • kilpailutoimintaa, kunto- ja muuta terveysliikuntaa;
 • harjoitus-, koulutus- ja valmennustoimintaa;
 • sosiaalisesti kehittävää kasvatustoimintaa, sekä
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa.

2) Edistämällä ja ylläpitämällä seuran kannatustoimintaa toiminta-alueellaan

3) Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

4) Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

5) Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan. Seura voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä majoitus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittää urheiluvälineitä, urheiluasusteita ja seuran kannatustuotteita. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Seuran jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, ja suorittaa vuosittaisen jäsen- tai kannatusjäsenmaksun. Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä sekä luonnollinen henkilö että rekisteröity yhdistys.

Seuran perhejäseneksi voi liittyä jäsenen tai kannatusjäsenen puoliso, kotona asuva lapsi tai kotona asuvan lapsen vanhempi, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

Jäsenet, kannatusjäsenet ja perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäseniksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa ansioituneita henkilöitä. Kunniapuheenjohtajia voi seuralla olla useampia.

Jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa tarvittavat yhteystiedot seuran hallitukselle jäsenrekisteriä varten. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan tietoihinsa tulevista muutoksista.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä an­net­ta­vis­ta rangaistuksista, jolloin noudatetaan kansallisen lajiliiton sään­tö­jä ja määräyksiä. Seuran sijasta kurinpitotoimista voi päättää lajin kansallinen liitto säännöissään ja sääntöjään alemmanasteisissa määräyksissään vahvistetulla tavalla.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätöksen voi saattaa seuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kuukauden kuluessa erottamispäätöksen vastaanottamisesta, joka lisää erottamisen käsittelyn seuraavan kokouksen asialistalle; asianomaiselle jäsenelle tulee ilmoittaa kokous, jossa asia käsitellään.

5 § Jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksu

Jäseniltä kannettavan vuosittaisen jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous.

6 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, 2-8 muuta varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen puhelimitse tai muulla vastaavalla teknisellä yhteydellä, jolloin hänen katsotaan olevan läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran ja sen jaostojen/joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston/joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien seuran(/yhdistyksen) nimissä keräämät varat ovat seuran(/yhdistyksen) varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

7 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai toiminnanjohtajan kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastusyhteisölle, tai tilintarkastajille, tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus; kokouspaikan on sijaittava Tampereella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannatusjäsenellä ja perhejäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua äänestyksiin vain jos he samalla ovat seuran varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai perhejäseniä. Jäsenellä ei ole äänioikeutta, jos jäsenmaksulasku on ollut erääntyneenä vähintään 7 vuorokautta; hallitus voi kuitenkin sallia jäsenmaksun maksamisen heti kokouksen alussa.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä sähköposteilla, sekä seuran nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11 § Kevät- ja syyskokous

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Päätetään kokous

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet
 10. Valitaan tilintarkastusyhteisö, tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai toiminnantarkastaja ja
  varatoiminnantarkastaja
 11. Päätetään tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioista
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja tällainen kokouskutsu on lähetettävä 10 §:stä poiketen vähintään kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen kokousta.

Seuran purkamista koskevan säännön (13 §) muuttamisesta säädetään 13 §:ssä.

13 § Seuran purkaminen

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi seuran varat käytetään seuran tarkoituksen ja toiminnan mukaiseen kohteeseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Seura voidaan purkaa tai 13 §:n sääntöjä muuttaa, jos päätöstä on puoltanut kahdessa peräkkäisessä vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Seuran purkamista tai 13 §:n muuttamista koskeva kokouskutsu on lähetettävä 10 §:stä poiketen vähintään kaksikymmentäyksi vuorokautta ennen kokousta.

Edustus­joukkueen seuraava ottelu:

Tampere Unitedin logoGrIFK logo

TamU – GrIFK

su 21.7.2019 klo 18.30
Kakkonen
Pyynikin urheilukenttä, Tampere

Live @ TamU-TV

Seuran pääsivusto:
tampereunited.fi